Provozní řád lezecké stěny

24. října 2010 v 11:41 | Lomi |  stěnka

 1. Lezecká stěna je určena k výcviku lezení a nácviku lanových technik.
 2. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!
 3. Do haly vstupujeme pouze po přezutí.
 4. Lezecký výcvik může být prováděn pouze pod vedením osob k tomu určených, např. instruktorů lezení.
 5. Trénink na stěně provádějí osoby:
  ✔        které předem uhradily příslušný poplatek (dle platných tarifů).
  ✔        svým podpisem potvrdily seznámení s provozním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem (certifikovaným UIAA).
 6. Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která se prokáže písemným souhlasem zákonného zástupce.
 7. Lezení pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je zakázáno.


 8. Z bezpečnostních důvodů lezeme bez prstýnků, mobilů a volných náramků. Dlouhé vlasy upravujeme, aby nemohlo dojít k jejich namotání do lana či jistící pomůcky.
 9. Využíváme pouze tu část haly, která souvisí s lezeckou stěnou.
 10. Bez lana lezeme pouze do výšky vyznačené čárou po obvodu stěny. Při lezení nad vyznačenou mez se jistíme, sólový trénink je zakázán!
 11. Při lezení zapínáme všechna postupová jištění (tj. nevynecháváme jistící body). "Cvakáme" se nejpozději v úrovni prvního jištění od země.
 12. Lezci se navazují osmičkovým uzlem (dvojitou dračí smyčkou, yosemitským uzlem) s pojistným uzlem. Prvolezec používá dynamické lano odpovídající délky.
 13. Nejistíme pomocí "slaňovací osmy".
 14. Druholezec při lezení vypíná expresky postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body (expresky) nevypíná.
 15. Při lezení s lanem "shora" (top rope) musí jistící lano procházet nejméně dvěma jistícími karabinami s pojistkou.
 16. Maximální počet lezců využívající stěnu současně je stanoven na 7 osob. To vyplývá z  prostorových možností stěny.
 17. Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců.
 18. Do jednoho jištění se dává pouze jedno lano. (To platí i pro současné použití vratné karabiny a expresky).
 19. Nenastupujeme do cesty, ve které je lano ve vratné karabině.
 20. V jistících bodech nedobíráme ani nenacvičujeme práci na postupovém stanovišti (štandování).
 21. Neúměrně dlouhé pády (tedy na efekt) nejsou povoleny.
 22. Při lezení více lezců současně neprovádíme takové varianty, které by omezovaly lezce na vedlejší cestě.
 23. Cesty přestavujeme (zaměňujeme nebo otáčíme chyty) pouze s vědomím zástupce provozovatele.
 24. V případě uvolněného chytu nebo jisticího prostředku na tuto okolnost upozorníme zástupce provozovatele bez zbytečných průtahů a popř. i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.
 25. Přívodní kabel naklápěcí stěny zapojujeme do zásuvky se spínačem v poloze nula/vypnuto.
 26. Během manipulace s naklápěcí stěnou se nesmí v její blízkosti pohybovat žádné osoby.
 27. Když je naklápěcí stěna odklopena, nevyužíváme k lezení sousední profil.
 28. Případný úraz neprodleně hlásíme zástupci provozovatele, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence stvrzený podpisem zraněného. (Umožňuje-li to stav zraněného.)
 29. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, informujeme zástupce provozovatele stěny.
 30. Návštěvníci lezecké stěny se řídí pokyny provozovatele. Provozovatel a jím zmocněný zástupce je oprávněn kdykoliv vykázat z haly osobu, která porušuje ustanovení provozního řádu, a to bez vrácení vstupného.
 31. Tento provozní řád má prozatímní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (řádně vyvěšený) provozní řád je závazný pro všechny osoby, které provádějí jakoukoliv činnost na lezecké stěně a v jejím bezprostředním okolí.

Za provozovatele lezecké stěny
 


Aktuální články

Reklama